Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Opis oraz szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem nowych rozporządzeń

Zapraszamy wszystkich uczestników procesu budowlanego realizowanego w ramach zamówień publicznych na szkolenie dotyczące problematyki opisu oraz szacowania wartości zamówień na roboty budowlane w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Program szkolenia:

 1. Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych istotne dla sporządzenia opisu i szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane.
 2. Zakres i forma dokumentacji projektowej.
 3. Przedmiar robót jako element dokumentacji projektowej.
 4. Podstawy do sporządzenia przedmiaru robót.
 5. Zasady sporządzania przedmiaru robót wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.
 6. Zasady sporządzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.
 7. Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.
 8. Funkcje kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych.
 9. Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.
 10. Analiza porównawcza przedmiarów robót (z kosztorysu inwestorskiego i będącego elementem opisu przedmiotu zamówienia).
 11. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
 12. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.
 13. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.

Szkolenie przeprowadzi Balbina Kacprzyk, mgr inż. budownictwa, wykładowca na kursach kosztorysowania oraz zamówień publicznych na roboty budowlane, autorka licznych ekspertyz i opinii oraz publikacji związanych z kosztorysowaniem i zamawianiem robót budowlanych, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w latach 2013-2019, obecnie Prezes Honorowa SKB, Przewodnicząca Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB, członek Komitetu Ekonomiki PZiTB od 2010 r., członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, członek Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa.

Szkolenie zostanie przeprowadzone online, na platformie ClickMeeting, w godz. 9.00 - 15.00

TERMIN SZKOLENIA:  do uzgodnienia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi:
1230 zł (1000 zł + 23% VAT).
Wpłaty należy dokonać na konto WACETOB po potwierdzeniu terminu szkolenia.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone e-mail'em lub telefonicznie.
W przypadku odwołania szkolenia lub konieczności uruchomienia kolejnego wszystkim osobom zgłoszonym zostanie zaproponowany późniejszy termin.
Ilość osób biorących udział w szkoleniu jest ograniczona.
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny i ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.

Informacje i zgłoszenia:

szkole@wacetob.com.pl

tel. 515 272 149

Zapraszamy