Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2006).

Cel praktyk
Podstawowym celem praktyk jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu różnych metod wyceny nieruchomości oraz przygotowanie do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną (w ramach postępowania kwalifikacyjnego) niezbędnego do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego. Warunkami umożliwiającymi przystąpienie do tego egzaminu jest ukończenie podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości i odbycie praktyk zawodowych.

Uczestnicy
Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości lub studia wyższe na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie uczelni.

Osoby przeprowadzające praktyki
Osoby uprawnione – rzeczoznawcy majątkowi wpisani na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej; wykwalifikowani i doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi wykonujący działalność zawodową od min. 3 lat.
Praktyki zawodowe wyceny nieruchomości organizowane przez WACETOB są nadzorowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Koszt praktyk
Opłata manipulacyjna: 450 zł (brutto)
Opłata za praktykę zawodową: 3880 zł (brutto) - płatne jednorazowo po potwierdzeniu udziału w praktykach
(Opłata za praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem MIiR - "wynosi 50% kwoty ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru.")

Konto bankowe
WACETOB Sp. z o.o., ul. Mokotowska 4/6 lokal 208, 00-641 Warszawa
Konto: 33 1020 1156 0000 7702 0006 9310 (z dopiskiem "praktyki zawodowe") 

Organizacja zajęć:

 • Praktyki trwają 7 miesięcy (konsultacje w grupach 7-osobowych)
 • Zajęcia weekendowe (w soboty) - 2 razy w miesiącu (wg harmonogramu) w systemie stacjonarnym i/lub w formie hybrydowej (stacjonarnie plus online na wskazanej platformie).

Należy wykonać projekty operatów szacunkowych określających wartość 6 rodzajów nieruchomości (spośród 8 określonych w ww. Rozporządzeniu):

 • nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości rolnej,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej.

Warunki rekrutacji:

 • zgłoszenie telefoniczne lub e-mail w celu niezobowiązującego zapisu na praktyki w WACETOB
  kom. 515 272 149 lub e-mail: szkole@wacetob.com.pl
 • wypełnienie i przesłanie zgłoszenia (może być w formie elektronicznej) - pierwsza pozycja do pobrania na dole strony.
  Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mail'em.

  Dokumenty, które należy dostarczyć do WACETOB:
 1. ORYGINAŁ wypełnionego wniosku o odbycie praktyki
 2. podpisane Oświadczenia Kandydata - ORYGINAŁ
 3. podpisana Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników praktyk PFSRM - ORYGINAŁ
 • OKAZANIE ORYGINAŁÓW dyplomów potwierdzających ukończenie:
  1. studiów wyższych oraz
  2. studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości lub studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie uczelni,
 • potwierdzenie wpłaty za dziennik praktyki zawodowej, zgodnie z Rozporządzeniem MIiR - 3% kwoty ogłaszanego przez Prezesa GUS, przeciętego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej, na konto PFSRM
  (od 1 marca 2024 r. - 214,66 )
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
  Konto bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
 • potwierdzenie wpłaty opłaty manipulacyjnej - 450 zł - na konto WACETOB:
  33 1020 1156 0000 7702 0006 9310 (tytułem: "praktyki")
  UWAGA: WYMAGANE ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE
  (lub pocztą można przesłać KOPIE POŚWIADCZONE NOTARIALNIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM).
  W wersji elektronicznej przyjmujemy jedynie potwierdzenia wpłat.
  Szczegółowe informacje oraz zapytania prosimy kierować na adres e-mail: szkole@wacetob.com.pl lub tel. 515-272-149 - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Wypełnione wstępne "Zgłoszenie na praktyki" (formularz w formacie pdf) należy ZAPISAĆ na komputerze, wypełnić, a następnie można przesłać poprzez załączenie do e-mail'a.