Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

WACETOB Sp. z o.o.

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno- Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 r.
Już 40 lat firma odnajduje się na trudnym rynku usług, opierając działalność na wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze specjalistów.

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

Prowadzimy działalność w zakresie sporządzania: ekspertyz, opinii
i orzeczeń technicznych z zakresu oceny stanu technicznego budynków
i budowli, oceny przyczyn powstawania uszkodzeń, zaleceń dotyczących koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia i ocieplenia oraz określenie sposobu wykonania tych napraw wraz z określeniem kosztów.
Przeprowadzamy kontrole okresowe i doraźne obiektów budowlanych. Świadczymy usługi w zakresie nadzorów inwestorskich, pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, przygotowania, sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji przetargowej, wycen nieruchomości, organizacji szkoleń i kursów, a także praktyk zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości.

 

Wykonujemy opracowania z zakresu ekonomiki budownictwa:  sporządzanie i weryfikacja przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, ofertowych, zamiennych i powykonawczych, audyty kosztowe przedsięwzięć budowlanych, waloryzację kontraktów budowlanych, raporty rynkowe w zakresie cen czynników produkcji budowlanej.

Więcej informacji: OFERTA

WSPÓŁPRACA

Firmy, z którymi współpracujemy:

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
Instytut Techniki Budowlanej
Politechnika Warszawska
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Izba Projektowania Budowlanego
OWEOB PROMOCJA

DORBUD
Zamówienia Publiczne – Doradca
PROFILE
Przegląd Budowlany
Inżynier Budownictwa
Ośrodek Edukacyjny FORUM
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
Akademia Eurokadry
POLCEN

Porozumienie WACETOB z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

W Porozumieniu ustalono, że współpraca między WACETOB i WIG dotyczyć będzie następujących obszarów:
• Uczestnictwa w opracowywaniu i badaniu nowych rozwiązań technicznych i technologii.
• Rozwiązywania problemów technologiczno-realizacyjnych występujących w procesie budowy.
• Prowadzenia badań, nadzorów naukowych oraz opracowywania ekspertyz przez pracowników naukowych WIG na potrzeby WACETOB na ustalanych zasadach.
• Organizowania praktyk i wizyt zawodowych studentów WIG z wykorzystaniem potencjału organizacyjnego WACETOB.
• Organizowania i udziału w warsztatach, seminariach oraz konferencjach naukowotechnicznych.
• Fundowania stypendiów oraz nagród za wybitne prace dyplomowe i osiągnięcia naukowo-techniczne, w których uwzględnione zostały opracowania WACETOB.
• Prezentacji WACETOB oraz realizowanych przez WACETOB projektów na forum WIG.
• Przygotowywania i prowadzenia przez WIG szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych na zasadach obowiązujących w WAT.
• Sponsorowania przez WACETOB wybranych imprez studenckich organizowanych przez WIG.
• Innych zamierzeń ustalonych przez strony umowy w oddzielnych porozumieniach.
Pełnomocnikiem Porozumienia ze strony WACETOB jest dr inż. Tomasz Wojtkiewicz, a ze strony WIG dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak.

Informacja o Porozumieniu na stronie WIG WAT

NASI KLIENCI

Bank Gospodarstwa Krajowego
Budimex S.A.
Centralny Ośrodek Sportu w Spale
Elektrownia Kozienice
Erbud S.A.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Hydrobudowa Gdańsk
ING Bank Śląski
J.W. Construction
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Mostostal Warszawa
PGE Elektrociepłownia Kielce S.A.
Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Sąd Okręgowy w Warszawie
ZM-B „Osiedle Kabaty”
Stadion Narodowy
Trybunał Konstytucyjny
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Warszawski
Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów
Warsaw Towers
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

HISTORIA

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 roku z inicjatywy działaczy Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, jako jednostka gospodarcza wspierająca działalność statutową stowarzyszenia, w oparciu o wykorzystanie kwalifikacji zawodowych jego członków.

Pierwsze trudne lata działalności poświęcone były dopracowywaniu nowych form pracy, poszukiwaniu własnych oryginalnych rozwiązań prawno-organizacyjnych i ekonomicznych w ówczesnych uwarunkowaniach gospodarczych.

Wysiłek koncepcyjny i organizatorski włożony w pierwszym okresie działalności sprawił, że efekty nie dały na siebie długo czekać. Warszawskie Centrum dynamicznie rozwijało się, zdobywając coraz większe uznanie w środowisku budowlanym.

Zakres działalności Warszawskiego Centrum obejmował wówczas: propagowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prowadzenie zagadnień wynalazczości i ochrony patentowej, prowadzenie usług projektowych i szkoleniowych. W ramach Centrum działała prężnie Grupa Ekspertów, prowadzono szkolenia specjalistyczne, organizowano seminaria i konferencje naukowo-techniczne.

Poszukiwano ciągle nowych form działania, które jeszcze bardziej zdynamizowałyby i uatrakcyjniły przekaz wiedzy i doświadczeń nauki i techniki budowlanej. Np. w 1986 r. w Warszawskim Centrum utworzona została pracownia filmowa dla produkcji profesjonalnych filmów instruktażowo-szkoleniowych. Centrum było też głównym animatorem telewizyjnej „Wszechnicy Budowlanej”, oraz osiągnęło sukces zdobywając srebrny medal w światowym salonie wynalazków EUREKA 86 w Brukseli za „KRYLA-FLO”.

Potrzeba dostosowania działalności do zmieniających się wymogów rynku spowodowała ewolucję firmy i przebudowę profilu działania w kierunku rozwijania doradztwa, konsultingu i działań marketingowych na rzecz innych jednostek gospodarczych. Wykonywano kompleksowe usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie ekspertyz i opinii technicznych, wycen nieruchomości i majątku trwałego przedsiębiorstw, promocji i marketingu technologii, materiałów i urządzeń, projektowania, kosztorysowania, nadzorów inwestorskich, produkcji technicznych i informacyjnych filmów video.

WACETOB był wydawcą: miesięczników „Przegląd Budowlany”, „Ceny, normowanie i kosztorysowanie robót budowlanych”, „Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora”, cenników do wyceny budynków i innych wydawnictw technicznych dla budownictwa.

Firma organizowała szkolenia, prowadzono Studium Podyplomowego Szacowania Nieruchomości, wykonywane były opinie, ekspertyzy i inne opracowania na zlecenia podmiotów gospodarczych. Opracowano i wydano szereg Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR – W).
Rozpoczęto sprzedaż wydawnictw własnych, a następnie również innych wydawców, co stało się zalążkiem Księgarni Budowlanej.

Szereg zmian podyktowanych koniecznością rynkową, potrzebami rynku budowlanego oraz chęcią rozwoju, ukształtował dzisiejszy obraz firmy.