Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

WACETOB Sp. z o.o.

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno- Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 r.
Już 40 lat firma odnajduje się na trudnym rynku usług, opierając działalność na wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze specjalistów.

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

Prowadzimy działalność w zakresie sporządzania: ekspertyz kosztorysowych i ekonomicznych, opinii i orzeczeń technicznych, opinii z zakresu zamówień publicznych, projektów umów oraz kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych. Świadczymy usługi w zakresie nadzorów inwestorskich, pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, przygotowania, sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji przetargowej, wycen nieruchomości, organizacji szkoleń i kursów a także praktyk zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości.

Więcej informacji: OFERTA

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Od 2008 roku WACETOB ma Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Jakością (SZJ) spełnia wymagania normy ISO 9001 w zakresie: prowadzenia nadzorów budowlanych, opracowywania ekspertyz, opinii, dokumentacji przetargowych i kosztorysowych. Więcej o ISO

WSPÓŁPRACA

Firmy, z którymi współpracujemy:

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
Instytut Techniki Budowlanej
Politechnika Warszawska
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Izba Projektowania Budowlanego
OWEOB PROMOCJA

DORBUD
Zamówienia Publiczne – Doradca
PROFILE
Przegląd Budowlany
Inżynier Budownictwa
Ośrodek Edukacyjny FORUM
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
Akademia Eurokadry
POLCEN

Porozumienie WACETOB z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

W Porozumieniu ustalono, że współpraca między WACETOB i WIG dotyczyć będzie następujących obszarów:
• Uczestnictwa w opracowywaniu i badaniu nowych rozwiązań technicznych i technologii.
• Rozwiązywania problemów technologiczno-realizacyjnych występujących w procesie budowy.
• Prowadzenia badań, nadzorów naukowych oraz opracowywania ekspertyz przez pracowników naukowych WIG na potrzeby WACETOB na ustalanych zasadach.
• Organizowania praktyk i wizyt zawodowych studentów WIG z wykorzystaniem potencjału organizacyjnego WACETOB.
• Organizowania i udziału w warsztatach, seminariach oraz konferencjach naukowotechnicznych.
• Fundowania stypendiów oraz nagród za wybitne prace dyplomowe i osiągnięcia naukowo-techniczne, w których uwzględnione zostały opracowania WACETOB.
• Prezentacji WACETOB oraz realizowanych przez WACETOB projektów na forum WIG.
• Przygotowywania i prowadzenia przez WIG szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych na zasadach obowiązujących w WAT.
• Sponsorowania przez WACETOB wybranych imprez studenckich organizowanych przez WIG.
• Innych zamierzeń ustalonych przez strony umowy w oddzielnych porozumieniach.
Pełnomocnikiem Porozumienia ze strony WACETOB jest dr inż. Tomasz Wojtkiewicz, a ze strony WIG dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak.

Informacja o Porozumieniu na stronie WIG WAT

NASI KLIENCI

Bank Gospodarstwa Krajowego
Budimex S.A.
Centralny Ośrodek Sportu w Spale
Elektrownia Kozienice
Erbud S.A.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Hydrobudowa Gdańsk
ING Bank Śląski
J.W. Construction
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Mostostal Warszawa
PGE Elektrociepłownia Kielce S.A.
Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Sąd Okręgowy w Warszawie
ZM-B „Osiedle Kabaty”
Stadion Narodowy
Trybunał Konstytucyjny
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Warszawski
Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów
Warsaw Towers
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

HISTORIA

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 roku z inicjatywy działaczy Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, jako jednostka gospodarcza wspierająca działalność statutową stowarzyszenia, w oparciu o wykorzystanie kwalifikacji zawodowych jego członków.

Pierwsze trudne lata działalności poświęcone były dopracowywaniu nowych form pracy, poszukiwaniu własnych oryginalnych rozwiązań prawno-organizacyjnych i ekonomicznych w ówczesnych uwarunkowaniach gospodarczych.

Wysiłek koncepcyjny i organizatorski włożony w pierwszym okresie działalności sprawił, że efekty nie dały na siebie długo czekać. Warszawskie Centrum dynamicznie rozwijało się, zdobywając coraz większe uznanie w środowisku budowlanym.

Zakres działalności Warszawskiego Centrum obejmował wówczas: propagowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prowadzenie zagadnień wynalazczości i ochrony patentowej, prowadzenie usług projektowych i szkoleniowych. W ramach Centrum działała prężnie Grupa Ekspertów, prowadzono szkolenia specjalistyczne, organizowano seminaria i konferencje naukowo-techniczne.

Poszukiwano ciągle nowych form działania, które jeszcze bardziej zdynamizowałyby i uatrakcyjniły przekaz wiedzy i doświadczeń nauki i techniki budowlanej. Np. w 1986 r. w Warszawskim Centrum utworzona została pracownia filmowa dla produkcji profesjonalnych filmów instruktażowo-szkoleniowych. Centrum było też głównym animatorem telewizyjnej „Wszechnicy Budowlanej”, oraz osiągnęło sukces zdobywając srebrny medal w światowym salonie wynalazków EUREKA 86 w Brukseli za „KRYLA-FLO”.

Potrzeba dostosowania działalności do zmieniających się wymogów rynku spowodowała ewolucję firmy i przebudowę profilu działania w kierunku rozwijania doradztwa, konsultingu i działań marketingowych na rzecz innych jednostek gospodarczych. Wykonywano kompleksowe usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie ekspertyz i opinii technicznych, wycen nieruchomości i majątku trwałego przedsiębiorstw, promocji i marketingu technologii, materiałów i urządzeń, projektowania, kosztorysowania, nadzorów inwestorskich, produkcji technicznych i informacyjnych filmów video.

WACETOB był wydawcą: miesięczników „Przegląd Budowlany”, „Ceny, normowanie i kosztorysowanie robót budowlanych”, „Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora”, cenników do wyceny budynków i innych wydawnictw technicznych dla budownictwa.

Firma organizowała szkolenia, prowadzono Studium Podyplomowego Szacowania Nieruchomości, wykonywane były opinie, ekspertyzy i inne opracowania na zlecenia podmiotów gospodarczych. Opracowano i wydano szereg Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR – W).
Rozpoczęto sprzedaż wydawnictw własnych, a następnie również innych wydawców, co stało się zalążkiem dzisiejszej Księgarni Budowlanej.

WACETOB od 14 marca 2008 roku ma Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Jakością (SZJ) spełnia wymagania normy EN ISO 9001. SZJ w zakresie: prowadzenia nadzorów budowlanych, opracowywania ekspertyz, opinii, dokumentacji przetargowych i kosztorysowych odgrywa w naszej firmie ważną rolę, z uwagi na to, że wykonujemy usługi dla wielu Zleceniodawców i ich zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Szereg zmian podyktowanych koniecznością rynkową, potrzebami rynku budowlanego oraz chęcią rozwoju, ukształtował dzisiejszy obraz firmy.