Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Nadzory inwestorskie

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całością procesu inwestycyjnego w tym robót wykonawczych związanych z budową 

Zakres czynności wchodzący w zakres nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy .

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego może być dodatkowo rozszerzony o:

Czynności przed rozpoczęciem realizacji budowy

 • sprawdzenie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, ustawą o prawie budowlanym, normami techniczno-budowlanymi i pod kątem kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
 • sprawdzenie kosztorysów inwestorskich obejmujących wszystkie projekty branżowe (zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych);
 • ustalenie zasad kontroli robót i materiałów wbudowanych - uzgodnienie z inwestorem i generalnym wykonawcą instrukcji planu zapewnienia jakości realizowanych robót;
 • ustalenie dokumentów niezbędnych dla dokonywania przeglądów technicznych, odbiorów częściowych i odbioru końcowego budowy od generalnego wykonawcy;
 • zaopiniowanie harmonogramu realizacji budowy;
 • opiniowanie: warunków umowy z generalnym wykonawcą, warunków przetargu;
 • udział w komisjach przetargowych;
 • współudział w opracowaniu materiałów przetargowych;
 • doradztwo w zakresie przygotowania umów z generalnym realizatorem inwestycji;
 • doradztwo w zakresie opracowy-wania materiałów przetargowych inwestycji budowlanych;
 • doradztwo i weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w obszarze budownictwa.

 

Czynności w okresie realizacji budowy:

 • bieżący nadzór nad zgodnością wykonywania robót z harmonogramem realizacji budowy;
 • przedstawianie w formie pisemnej miesięcznych raportów z zaawansowania całości robót w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót generalnego wykonawcy zatrudnionego przez inwestora, wraz z przedstawianiem ewentualnych problemów i zagrożeń związanych z realizacją projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń z cotygodniowych spotkań koordynacyjnych z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, projektantami i inspektorami;
 • bieżące informowanie inwestora (oraz dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy) o wszelkich zagrożeniach dla terminowej realizacji budowy i innych zdarzeniach mających wpływ na realizację budowy i mogących narazić inwestora na straty finansowe lub rzeczowe;
 • współpraca z nadzorem autorskim i egzekwowanie w imieniu inwestora od projektanta obowiązków wynikających z umowy zawartej z projektantem, a w szczególności czynności nadzoru autorskiego nad wykonywaną przez niego dokumentacją projektową w zakresie: uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej zgłoszonych przez inwestora, wykonawcę lub nadzór inwestorski; uzupełnienia dokumentacji i wyjaśnienia wątpliwości zgodnie z potrzebami realizacji projektu;
 • sprawdzenie zgodności wykonanych robót z zatwierdzoną dokumentacją, standardami oraz warunkami pozwolenia na budowę, projektami wykonawczymi  i zasadami bezpieczeństwa;
 • bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót oraz dokumentów: atestów i świadectw jakości dla materiałów wbudowywanych, kompletowanie na bieżąco dokumentacji powykonawczej;
 • sprawdzenie zgodności urządzeń, materiałów i elementów z wymaganymi certyfikatami i świadectwami wyrobów, deklaracjami zgodności;
 • udział w odbiorach technicznych robót, instalacji, urządzeń, elementów itd. należących do kompetencji urzędów lub instytucji państwowych;
 • kontrola prawidłowej kompletacji przez generalnego wykonawcę dokumentacji budowy;
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i spotkaniach roboczych na budowie oraz udział w pracach komisji związanych z budową, sprawdzanie czy wykonywane są zalecenia z poprzednich narad;
 • dokonywanie kontroli zaawansowania prac;
 • weryfikacja przedstawionych przez generalnego wykonawcę protokołów konieczności i ilości robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych;
 • opiniowanie wniosków o roboty dodatkowe i zamienne zgłaszane przez inwestora;
 • opiniowanie wniosków generalnego wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych oraz zmiany materiałów, maszyn i urządzeń;
 • dokonywanie wpisów dokumentujących stan faktyczny realizacji budowy, egzekwowanie zaleceń dla generalnego wykonawcę robót;
 • uczestnictwo w odbiorach częściowych bądź etapowych budowy zgodnie z umową zawartą przez inwestora z wykonawcą;
 • wskazanie wad i usterek, prowadzenie nadzoru nad ich usuwaniem oraz potwierdzenie ich usunięcia – sporządzenie odpowiedniego protokołu;
 • wyegzekwowanie od wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego. współpraca przy ustaleniu wymagań dla dokumentacji powykonawczej opracowanej i kompletowanej przez wykonawcę - projekty powykonawcze, protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów, certyfikaty i atesty, instrukcje obsługi, eksploatacji, DTR, itd.;
 • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego lub rozruchu;
 • sprawdzenie przedłożonej do odbioru dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej zgodności ze stanem faktycznym wykonanych robót;
 • przestrzeganie i kontrola stosowania przez uczestników procesu budowy zapisów w planie bioz, ustalonych procedur, instrukcji i innych dokumentów dot. bhp w zakresie nadzorowanych robót.

W zakresie czynności związanych z odbiorem końcowym i przekazaniem obiektu do użytkowania:

 • przeprowadzanie inspekcji, dokonywanie protokolarnych odbiorów robót, zamontowanych urządzeń łącznie ze sprawdzeniem testów rozruchu, wskazaniem ewentualnych braków i usterek oraz ustaleniem zasad i terminów ich usunięcia i ponownego rozruchu;
 • udział w próbach technicznych oraz odbiorach gotowego obiektu;
 • opracowanie opinii dotyczących wad zrealizowanych robót uznanych za nie nadające się do usunięcia;
 • potwierdzenie wniesionego do dziennika budowy wpisu o zakończeniu robót i stanie gotowości do odbioru końcowego obiektu;
 • udział w czynnościach odbioru końcowego, a także w czynnościach koniecznych do uzyskania ostatecznej decyzji o przekazaniu obiektu do użytkowania;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez inwestora wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami i oświadczeniami osób pełniących samodzielne funkcje;
 • nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego i komisyjne potwierdzenie ich usunięcia;
 • doprowadzenie do odbioru końco-wego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji;
 • rozliczanie kosztów inwestycji po zakończeniu budowy i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Informacja: tel./fax 22 626-00-21, e-mail: ctb@wacetob.com.pl