Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

Oferujemy usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, a także konkretną umową, obejmującą np.:

 • koordynowanie (i planowanie) działań wszystkich uczestników procesu budowlanego celem zapewnienia realizacji Inwestycji w założonym terminie przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych prac,
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż. i BHP przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji, w szczególności weryfikowanie, czy osoby wykonujące prace na terenie budowy posiadają wymagane kwalifikacje oraz zapewnienie porządku na terenie budowy,
 • dokonywanie wpisów w dzienniku budowy wszelkich okoliczności istotnych z punktu  widzenia  realizacji  przedsięwzięcia  oraz  okoliczności  mogących  mieć znaczenie  z  punktu  widzenia  odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy w stosunku do Inwestora,
 • koordynowanie procesu uzyskiwania zgód na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, itp. niezbędnych do wykonania Inwestycji,
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych inwestycji pod względem merytorycznym i rachunkowym   oraz dokonywanie bieżącej analizy kosztów inwestycji oraz zestawień oraz dokonywanie lub   weryfikacja rozliczeń Generalnego Wykonawcy,
 • bieżące pisemne informowanie Inwestora o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, ze wskazywaniem ewentualnych zagrożeń i ich przyczyn dla dotrzymania przez Generalnego Wykonawcę terminów określonych w umowie na realizację robót budowlanych oraz wskazujących sugestie rozwiązania takich problemów,
 • inicjowanie wprowadzania zmian do treści umowy na realizację robót budowlanych,
 • sugerowanie zasadności/konieczności wykonania prac zamiennych oraz opiniowanie takich prac,
 • sugerowanie zasadności/konieczności wykonania prac dodatkowych oraz opiniowanie takich prac
  uczestniczenie/prowadzenie narad roboczych na terenie budowy oraz udział w naradach organizowanych przez generalnego wykonawcę,
 • koordynowanie i przeprowadzanie odbiorów oraz zgłaszanie wad,
 • opiniowanie i zatwierdzenie Projektu Organizacji Robót - w rozumieniu umowy na realizację robót budowlanych, w tym określenie elementów prac podlegających odbiorom cząstkowym (w szczególności prac podlegających zakryciu),
 • zgłaszanie zasadności naliczenia kar umownych Generalnemu Wykonawcy i ich wysokości,
 • weryfikację kompletności, rzetelności i prawidłowości dokumentacji technicznej powykonawczej itp. składanej przez Generalnego Wykonawcę w ramach procedur odbiorów,
 • nadzór i sprawdzenia jakości materiałów  budowlanych, urządzeń, instalacji itp. wykorzystywanych lub montowanych przez Generalnego Wykonawcę w ramach przedsięwzięcia - w szczególności w kontekście ich jakości, posiadanych certyfikatów i atestów,
 • weryfikację, czy podmioty biorące udział w realizacji przedsięwzięcia posiadają status Podwykonawców oraz sprawdzania prawidłowości rozliczeń Generalnego Wykonawcy z tymi podmiotami,
 • uzyskanie lub koordynowanie uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,  opinii,  uzgodnień,  stanowisk organów administracyjnych w trakcie lub po zakończeniu  Przedsięwzięcia i uzyskanie ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z Generalnym Wykonawcą i udzielanie mu niezbędnych wyjaśnień, porad, zaleceń lub poleceń,
 • przekazanie Inwestorowi inwestycji wraz z kompletem wszystkich prawem wymaganych dokumentów, zdatnej do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania,
 • występowanie w imieniu Inwestora przed organami administracji i przed sądami, w sprawach   wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,
 • archiwizację korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji, w tym pism, maili i faxów oraz przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym (w ułożeniu chronologicznym) po zakończeniu Inwestycji,
 • przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych inwestycji,
 • opiniowanie wad Inwestycji stwierdzonych w okresie gwarancyjnym,
 • inne obowiązki wynikające dla Wykonawcy z przepisów prawa lub postanowień Umowy o wykonanie robót budowlanych.

Informacja: tel./fax 22 626-00-21, e-mail: ctb@wacetob.com.pl