ZESZYT NR 3/2017

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Poleganie na potencjale innego podmiotu. Ewa Wiktorowska
II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Zrinka Perčić
III. Opinie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przepisów ustawy Pzp   
IV. Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych
V. Wpływ procedury odwróconej na wynik postępowania. Dariusz Ćwik, Piotr Płaciszewski
VI. Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2017 r. wg GUS
VII. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2017 r. wg GUS
VIII. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
Podstawy kosztorysowania (58). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

W Zeszycie zamieściliśmy opracowania omawiające aktualne tematy i dane statystyczne dotyczące wyników produkcji budowlanej.

Część I poświęcona jest zagadnieniu polegania na potencjale innego podmiotu. W przypadku polegania  na zasobach innego podmiotu wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował konkretnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia. Autorka omawia problemy wynikające ze zmiany ustawy, podaje przykłady, na czym może polegać udostępnianie np. zasobów ekonomicznych i finansowych. Posiłkuje się wyrokami KIO i opinią opracowaną przez Urząd Zamówień Publicznych.

W Części II zamieściliśmy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej wraz z komentarzem. Wyrok dotyczy wezwania wykonawcy do wyjaśnień oraz treści uzasadnienia o odrzuceniu oferty, z powodu niezgodności oferty z treścią SIWZ.

Ustawa nowelizująca dokonała kilku nieznacznych zmian redakcyjnych w brzmieniu art. 3 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; w Części III zamieściliśmy opinię prawną Urzędu Zamówień Publicznych objaśniającą nowe brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W Części IV znajdziemy przykłady naruszeń art. 29 ust. l, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zaprezentowane w Informatorze UZP.

W Części V autor omawia wpływ procedury odwróconej na wynik postępowania. Zgodnie z przepisem art. 56 ust. 2 dyrektywy klasycznej, w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełniania kryteriów kwalifikacji, zgodnie z przepisem art. 57-64 ww. dyrektywy. Zgodnie z przepisem art. 24aa ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy Pzp, zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, podzielić wybór wykonawcy na dwa etapy: w pierwszym  dokonać oceny ofert, a w drugim zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Warunek jest tylko taki, że możliwość taka została przewidziana w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Część VII poświęcamy wynikom opublikowanym przez GUS. Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, była w styczniu br. wyższa o 2,1 % niż przed rokiem i o 64,6 % niższa w porównaniu z grudniem ub. roku.

Zapraszamy do lektury Zeszytu.

W imieniu Zarządu WACETOB, pracowników oraz własnym, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Państwu dużo zdrowia, radości, wiosennego słońca oraz dalszej owocnej współpracy.

WPŁYW PROCEDURY ODWRÓCONEJ NA WYNIK POSTĘPOWANIA
r.pr. Dariusz Ćwik
mgr Piotr Płaciszewski
(…)
Zgodnie z przepisem art. 56 ust. 2 dyrektywy klasycznej, w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełniania kryteriów kwalifikacji, zgodnie z przepisem art. 57-64 ww. dyrektywy.
(…)
Polski ustawodawca skorzystał z dyspozycji ww. przepisu wprowadzając do ustawy Pzp tzw. procedurę odwróconą. Zgodnie z przepisem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp,  zamawiający może, (wyłącznie) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że możliwość taka została przewidziana w dokumentacji postępowania.
(…)
 Biorąc pod uwagę powyższe, na gruncie ustawy Pzp można więc wyróżnić dwie metody badania i oceny ofert: metodę klasyczną oraz procedurę odwróconą. W celach porządkowych warto dodać, iż pojęcie badanie należy odnosić do weryfikacji ofert pod względem podmiotowym (brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Natomiast termin ocena dotyczy sprawdzenia ofert w aspekcie przedmiotowym (istnienie podstaw do uznania lub odrzucenia oferty).
(…)
Procedura odwrócona wprowadza natomiast nowe rozwiązania w zakresie analizy ofert. Otóż wszystkie oferty podlegają jedynie ocenie przedmiotowej, tj. sprawdzeniu, czy w odniesieniu do poszczególnych ofert nie zaistniały przesłanki ich odrzucenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia odnosi się natomiast wyłącznie do tego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Innymi słowy - po dokonanej ocenie ofert, zamawiający tworzy symulację rankingu ofert, tj. przyznaje punkty (według kryteriów określonych w SIWZ) wszystkim ofertom, które nie podlegają odrzuceniu. Oferta, która (w takiej symulacji rankingu) otrzymała najwyższą liczbę punktów, uznawana jest – w ślad za przepisem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp – za ofertę najkorzystniejszą.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 3/2017

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (58)
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Prace w obiektach zabytkowych (5)

Katalog Nakładów Rzeczowych KNR 19-01, Rozdział 02 "Roboty betonowe i żelbetowe" zawiera nakłady na: wykonanie stemplowania i deskowania elementów betonowych i żelbetowych, przygotowanie i montaż zbrojenia, uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, przygotowanie masy betonowej, wykonanie przebić otworów, skuwanie nierówności oraz roboty rozbiórkowe w obiektach zabytkowych.

Rozdział 03 "Roboty murowe" zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie robót murowych:

 • pogłębienie i wymiana fundamentów,
 • wykonanie lub wymiana izolacji poziomych z papy,
 • uzupełnienie i naprawa ścian i stropów ceramicznych,

(…)
Nakłady rzeczowe uwzględniają wykonanie robót murowych przy użyciu cegły nowej, gotyckiej, bloczków betonu komórkowego, pustaków „Alfa”, kamienia twardego i miękkiego oraz cegły rozbiórkowej.
(…)
W Rozdziale 04 "Roboty ciesielskie" podano nakłady rzeczowe na wykonanie naprawy ścian i stropów drewnianych, naprawy konstrukcji drewnianej dachów, schodów, dorabianie nakryw do śmietników, rusztowań przy kominach i konstrukcji zabezpieczających stałych lub tymczasowych, rozbiórek konstrukcji drewnianych, oraz wykonania nowych konstrukcji.

W Rozdziale 05  "Roboty pokrywcze i roboty blacharki artystycznej" podane są nakłady rzeczowe na wykonanie robót pokrywczych oraz uzupełnień tych pokryć, wykonywanych z:

 • dachówek ceramicznych i cementowych,
 • płyt azbestowo-cementowych,
 • papy,
 • tafli łupkowych,
 • gontów,
 • blachy ocynkowanej, cynkowej i miedzianej,

a także:

 • uzupełnień, wymian i naprawy rynien i rur spustowych,
 • obróbek blacharskich,
 • miedziowania blachy,
 • robót rozbiórkowych.

(…)
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania