Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wzór zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).

Książka obiektu budowlanego (KOB) jest zbiorem dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku użytkowania obiektu budowlanego.

Założenie książki obiektu budowlanego powinno nastąpić z chwilą rozpoczęcia użytkowania danego obiektu budowlanego. Dla każdego obiektu należy założyć odrębną książkę. Książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w całym okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 64 Ustawy Prawo budowlane.