CENY, ZAMAWIANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

W 2022 roku wydawnictwo nie ukaże się.

Wydawane od 1982 roku przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB Sp. z o.o zeszyty „Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych” (12 numerów w roku) zawierają:

 • Wyjaśnienia i opinie w sprawach kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych, robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku; w sprawach zamówień publicznych, VAT...,
 • Notowania hurtowych cen materiałów budowlanych oraz wskaźniki zmian cen (kwartalnie); 
 • Ceny i wskaźniki ruchu cen przykładowych obiektów budownictwa ogólnego; kosztorysowe stawki robocizny i narzuty (kwartalnie);   
 • Problematykę przetargów i kontraktów na roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych;
 • Omówienia wzorów umów o roboty budowlane, opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości zamówień, kontroli kosztów zamówienia, wynagrodzenia i rozliczeń; 
 • Przykłady orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dot. inwestycji budowlanych;
 • Przegląd orzecznictwa Krajowej Izby odwołąwczej wraz z komentarzami;  
 • Systematyczną informację o nowych aktach normatywnych dot. budownictwa z ew. komentarzem;  
 • Analizę prawną i ocenę kwestii spornych występujących między wykonawcą robót budowlanych a zamawiającym na podstawie konkretnych przykładów; 
 • Wybrane opinie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestiach budzących wątpliwości; 
 • Problematykę ubezpieczeń w budownictwie (co i kiedy ubezpieczać);
 • inne.

Jeśli interesuje Cię wybrany artykuł prześlij zamówienie na adres: promocja@wacetob.com.pl

Z tematyką Zeszytów "Ceny, zamawianie i  kosztorysowanie robót budowlanych" ukazujących się w 2021 roku można zapoznać się TUTAJ.