ZESZYT NR 7-8/2017

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I.  Przygotowanie postępowania – Oznakowanie i certyfikaty - Ewa Wiktorowska
II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w II kwartale 2017 r. - Kazimierz Bełczykowski
III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w czerwcu 2017 roku - Renata Niemczyk
IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej - Zrinka Perčić
V. Opinie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych
VI. Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-V 2017 roku wg GUS
VII. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2017 r. wg GUS
VIII. Rozwiązania materiałowe elementów budynków mieszkalnych – Ściany zewnętrzne jednowarstwowe (1) - Edyta Plebankiewicz
IX. Podstawy kalkulacji cen w kosztorysowaniu prac związanych z terenami zieleni - Balbina Kacprzyk, Edyta Rosłon-Szeryńska
X. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Zrinka Perčić
PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (62) - Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Oddajemy Państwu podwójny numer Zeszytu i zapraszamy do lektury.
Zagadnieniem mało komentowanym w literaturze rozpoczynamy ten Zeszyt, a mianowicie: w ramach przygotowania postępowania zamawiający może odwoływać się w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia do oznakowania. Oznakowanie, o którym stanowi art. 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zdefiniowano w art. 2 pkt 16  jako – zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument potwierdzający, że dany obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi. Autorka podaje przykłady dla robót budowlanych certyfikatów, które mogą być uznane jako oznakowanie w rozumieniu definicji oznakowań w Pzp.
Poziom i ruch cen 14-tu obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w II kwartale 2017 roku przedstawiamy w Części II. Z danych wynika, że nastąpił niewielki wzrost w stosunku do I kwartału bieżącego roku. Nieznacznie wzrosły stawki robocizny w tym roku, chociaż są niższe niż rok temu.

Część III zawiera ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w czerwcu 2017 roku. Niektóre materiały staniały – cegła ceramiczna, rury stalowe, inne zdrożały, np. roztwory asfaltowe, płyty z wełny mineralnej.

W Części IV z zakresu orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej przedstawiamy wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na prace na linii kolejowej, w którym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 8 ust. 3 Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp i art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Autorka komentarza wskazuje, jak zmiany przepisu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp dokonane ubiegłoroczną dużą nowelizacją wpłynęły na sposób postępowania z zastrzeżeniem przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa. Analizuje także rolę zastrzeżonego załącznika do oferty, zawierającego tzw. rozbicie ceny ofertowej (RCO).
W Części V zamieszczamy tym razem dwie opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych, pierwszą  dotyczącą udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp oraz drugą  o instytucji self-cleaningu.
Część VI poświęciliśmy danym statystycznym w budownictwie mieszkaniowym, Część VII dynamice produkcji budowlano-montażowej.

W Części VIII rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych rozwiązaniom materiałowym elementów budynków mieszkalnych, porównując ich parametry techniczne oraz ceny. Zmiany przepisów technicznych mają wpływ na zastosowane materiały oraz cenę robót. Im wyższe wymagania, tym większe koszty początkowe (realizacja budowy), ale korzyścią mogą być niższe koszty rozłożone w czasie, m.in.  koszty użytkowania, koszty ubezpieczenia, konserwacji. Zmiana norm ma wpływ na koszty certyfikacji, a tym samym, wzrost cen materiałów. W artykule autorka analizuje wymagania materiałów i przegród (izolacyjność: termiczna, akustyczna, ogniowa, akumulacyjność)  i ceny ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

Kształtowanie przestrzeni nabiera coraz większego znaczenia, a architekci krajobrazu powinni być coraz częściej zapraszani do zespołów projektowych z uwagi na korzyści tej współpracy, takie jak dobry efekt finalny czy czas realizacji. Wiąże się to także z tym, że projektanci architektury krajobrazu muszą również zaznajomić się ze standardami kosztorysowania. Roboty związane z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni należy łączyć z branżą budowlaną (z wyjątkiem np. nasadzeń roślinnych stanowiących odrębny przedmiot zamówienia oraz pielęgnacji w okresie gwarancyjnym). Wówczas kosztorysując można wykorzystać obowiązujące regulacje prawne i wzorce  jak dla robót budowlanych.
Dla branży budowlanej wydawanych jest  kilka informatorów cen czynników produkcji (materiałów, stawek robocizny kosztorysowej, pracy sprzętu i wskaźników narzutu zysku i kosztów pośrednich) oraz cen robót i obiektów. Autorki w Części IX skupiły się na podstawach kalkulacji cen w kosztorysowaniu prac związanych z terenami zieleni. Podają wiele przykładów z wykorzystaniem danych z publikacji z cenami oraz od wykonawców tych robót. Jednak pomimo ciągłego rozszerzania zakresu informatorów dużym utrudnieniem w kosztorysowaniu (zwłaszcza inwestorskim) robót związanych z terenami zieleni jest brak bazy danych o średnich cenach materiałów ogrodniczych i robót.

Polecamy także Komunikaty, z uwagi na liczne zmiany przepisów.
Życzymy miłej lektury i dobrego wypoczynku podczas urlopu!

PODSTAWY KALKULACJI CEN W KOSZTORYSOWANIU PRAC ZWIĄZANYCH
Z TERENAMI ZIELENI

mgr inż. Balbina Kacprzyk
dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska
 (…)
Dla branży budowlanej wydawanych jest  kilka informatorów cen czynników produkcji (materiałów, stawek robocizny kosztorysowej, pracy sprzętu i wskaźników narzutu zysku i kosztów pośrednich). Ośrodki wyspecjalizowanie w analizowaniu cen w budownictwie to: OWEOB Promocja Sp. z o.o., Orgbud-Serwis, Bistyp-Consulting, Athenasoft.
(…)
Dużym utrudnieniem w kosztorysowaniu (zwłaszcza inwestorskim) robót związanych z terenami zieleni jest brak ogólnodostępnej bazy danych o średnich cenach materiałów ogrodniczych. Niestety w popularnych bazach cen materiałów brak ceny nawozów, podłoży organicznych, materiałów ściółkujących, nasion, roślin i innych materiałów pomocniczych w zakładaniu ogrodów (np. paliki, taśmy do mocowania drzew) i pielęgnowaniu roślin. W przypadku braku szukanych cen czynników produkcji, należy korzystać z cenników producentów materiałów lub dostawców oraz cenników usługodawców, baz sprzętowo-transportowych, z doliczeniem kosztów zakupu według kalkulacji indywidualnej.
(…)
W świetle rozporządzenia z dnia 18 maja 2004 r. do inwestorskiej kalkulacji uproszczonej należy stosować ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych lub z publikowanych informacji (§ 3, pkt 2, ppkt 1). Ten przepis coraz częściej jest wadliwie interpretowany przez kosztorysantów, którzy, nie mogąc lub nie chcąc posłużyć się fachowymi publikacjami (również z oszczędności), stosują ceny jednostkowe według własnej oceny, uznając je za rynkowe. Tymczasem rynkowe ceny również muszą być udokumentowane, co zresztą wynika z przytoczonej definicji przedmiaru, w którym należy wskazać podstawy do ustalania cen jednostkowych robót. Za tym kryje się cała metodologia poboru cen z rynku, ich obróbki, wyprowadzania cen średnich, a także klasyfikacji. Stąd też bardziej praktyczne jest posługiwanie się cenami przygotowanymi przez wyspecjalizowane w tym względzie jednostki badające rynek budowlany pod kątem cen i kosztów. I tu rodzi się problem, gdyż w obiektach architektury krajobrazu ceny średnie zwłaszcza w odniesieniu do materiałów ogrodniczych nie są analizowane przez ośrodki cenowe budownictwa i nie występują w bazach cenowych.
(…)
Na uwagę zasługuje informator wydany przez Orgbud-Serwis, przedstawiający „Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Zakładania i Konserwacji Zieleni”. Zawarte tu średnie ceny jednostkowe opracowano w oparciu o  Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-21, 2-23, 2-01, KNP oraz normy zakładowe obejmujące szeroki zakres robót budowlanych i konserwacyjnych terenów zieleni w oparciu o szczegółową kalkulację inwestorską.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 7-8/2017

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (62)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Prace w obiektach zabytkowych (9)
W Katalogu Nakładów Rzeczowych  KNR 19-01 - Roboty budowlane w obiektach zabytkowych, w Rozdziale 12 - Roboty szklarskie - podane są  nakłady na szklenie w obiektach o charakterze zabytkowym:
-    drewnianych ram okiennych lub drzwiowych zdejmowanych, metalowych ram okiennych lub drzwiowych zdejmowanych,
-    metalowych ram świetlików dachowych zdejmowanych,
(…)
Nakłady rzeczowe podane w tablicach, poza robotami podstawowymi i czynnościami pomocniczymi wymienionymi w wyszczególnieniach robót, uwzględniają również:
-    wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętne odległości oraz transport pionowy w budynkach do 5 kondygnacji nadziemnych plus poddasze i konstrukcja dachu oraz jednej kondygnacji podziemnej,
(…)
W katalogu rozróżnia się szklenie następującymi rodzajami szkła:
-    szkło płaskie ciągnione bezbarwne i matowe,
-    szkło wzorzyste,
-    szkło zbrojone.
Nazwa szkło ciągnione pochodzi od sposobu produkcji. Jest to szkło płaskie, otrzymywane przez ciągnienie pionowe z przegięciem do poziomu albo ciągnienie poziome taśmy szklanej z powierzchni roztopionej masy szklanej przez szamotową dyszę, zanurzoną w wannie z roztopioną masą szklaną.
(…)
Szkło ornamentowe to najbardziej dekoracyjny i użytkowo wszechstronny materiał. Powstaje w procesie walcowania płynnego szkła pomiędzy dwoma cylindrami, z których jeden ma wygrawerowany wzór, wtłaczany w powierzchnię tafli.
(…)
Nakłady na szklenie ram ustalone zostały dla nowych zdejmowanych ram drewnianych i metalowych, przy wykonywaniu robót na wysokości do 4,0 m licząc od poziomu stropu lub podłogi oraz łącznej powierzchni szklenia ponad 20 m2 w jednym budynku. W przypadku wykonywania robót na wysokości ponad 4,0 m nakłady rusztowania należy ustalać oddzielnie.
Dodatkowo, przy szkleniu z rusztowań stałych na wysokości  powyżej 4,0 m  należy do nakładów robocizny zastosować współczynnik 1,10.
(…)
Powierzchnię szklenia mierzy się w świetle wrębów ram lub szczeblin, licząc powierzchnię szyb z dokładnością do 0,01 m2, zaokrąglając wymiary w centymetrach w górę do liczb parzystych. Szyby o kształtach nieprostokątnych mierzy się przyjmując wymiary najmniejszego opisanego prostokąta. Powierzchnię szklenia na zakład oblicza się w rozwinięciu, z uwzględnieniem powierzchni zakładów.
(…)

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania