ZESZYT NR 6/2017

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Nowe regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej - Zrinka Perčić
III. Kontrola czasowo-kosztowa postępu robót budowlanych w programie Microsoft Project - Hubert Anysz, Jacek Zawistowski
IV. Z  Informatora  Urzędu  Zamówień  Publicznych. Kontrola udzielania zamówień publicznych
PODSTAWY  KOSZTORYSOWANIA (61) - Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

W Części I zamieściliśmy obszerny artykuł o nowych regulacjach prawnych dotyczących wyrobów budowlanych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Zmiany wynikają z konieczności dopasowania systemu krajowego do europejskich przepisów znakowania, certyfikowania i wprowadzania  wyrobów budowlanych na rynek, a więc dotyczą sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów, określają nowy rodzaj Krajowej Oceny Technicznej (KOT), zamiast aprobat technicznych, określają wzór i treść Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych, zamiast Krajowych Deklaracji Zgodności, oraz sposób jej dostarczania lub udostępniania odbiorcy, określają sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszących temu znakowi.

Część II to prezentacja i omówienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Moim zdaniem, jednym z trudniejszych zagadnień zamówień publicznych na roboty budowlane, również przy opracowywaniu przedmiaru robót w opisie zamówienia, jest przestrzeganie art. 29. Nie jest to tylko trudne zagadnienie na etapie prowadzonego postępowania, ale również w czasie realizacji zamówień, o czym świadczą zlecenia na opinie eksperckie, jakie otrzymuje nasz Ośrodek z tego zakresu.

Kontrola kosztowo-czasowa postępu robót budowlanych metodą wartości wypracowanej EVM (ang. Earned Value Method) jest omówiona w Części III. W artykule wyjaśniono podstawy teoretyczne metody wartości wypracowanej, a także pokazano praktyczne przykłady jej wykorzystania w realizacji przedsięwzięć budowlanych przy użyciu programu Microsoft Project. Łączy ona w sobie kontrolę kosztów przedsięwzięcia z kontrolą zaawansowania (rzeczowego i czasowego) prac nad projektem. Do jej zastosowania niezbędna jest cykliczna informacja o postępie każdej z zaplanowanych prac i o jej kosztach – planowanych i rzeczywistych. EVM bazuje właśnie na kosztach, czyli nie uwzględnia zysku. Unikalną cechą tej metody kontroli zaawansowania projektu jest sposób liczenia opóźnień, których wartość wyrażona jest w jednostkach pieniężnych. EVM pozwala na prognozowanie rzeczywistego czasu trwania projektu i rzeczywistych kosztów, jakie zostaną poniesione. Obecnie jest to zadanie nie tylko dla osób zarządzających, ale także dla kosztorysantów.

W dniu 24 maja 2017 r. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowane zostały wyniki analiz wykonanych przez UZP, zawartych w raportach poświęconych tematyce  kontroli systemowych prowadzonych przez Prezesa UZP w zakresie praktyki stosowania przez zamawiających kryterium ceny (art. 91 ust. 2a) oraz korzystania z wyłączenia przewidzianego w art. 4 pkt 13 ustawy i udzielania zamówień przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych. Przedstawiono także efekty badania  wpływu zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. i  z dnia 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne. Część IV to przykłady naruszeń w świetle najnowszych wyników kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu dotyczących katalogu przesłanek będących podstawą do wykluczenia wykonawcy z przetargu oraz dokumentów i oświadczeń, jakie wykonawca jest zobowiązany złożyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamieszczonych w Informatorze Zamówień Publicznych.

W tym roku firma Promocja świętuje 30-lecie działalności, więc z tej okazji Zarządowi i Pracownikom składamy gratulacje i wyrazy uznania oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

Zapraszamy do lektury!

KONTROLA CZASOWO-KOSZTOWA POSTĘPU ROBÓT BUDOWLANYCH W PROGRAMIE MICROSOFT PROJECT
mgr inż. Hubert Anysz, mgr inż. Jacek Zawistowski
(…)
Program Microsoft Project został stworzony do przygotowywania harmonogramów projektów. Postęp prac na budowie jest najczęściej inny niż zakładany, stąd logicznym było zawarcie w programie funkcji, dzięki którym możliwe jest aktualizowanie postępu prac i porównywanie go z bazowym harmonogramem. W Stanach Zjednoczonych od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku do kontroli postępu dużych rządowych projektów wykorzystywana jest metoda wartości wypracowanej (EVM ang. Earned Value Method), opracowana przez A. Webba. Przedsięwzięcie jest oceniane jako sukces, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:
1)    budowę zakończono nie później, niż w planowanym terminie,
2)    wydatki poniesione na realizację nie przekroczyły planowanych.
Unikalną cechą metody wartości wypracowanej jest łączna kontrola tych dwóch, wyżej wymienionych parametrów. Podstawowym założeniem metody jest operowanie na kosztach prac (oferta składana zlecającemu przez wykonawcę, to planowane przychody wykonawcy; do analiz wykonywanych metodą EV przyjmowane są planowane koszty). Zalety EVM najłatwiej pokazać na przykładzie.
(…)
Podstawowym, trudnym do wykonania warunkiem jest rzetelna i całościowa kontrola postępu prac. Oczywiście, na budowie, w każdym przypadku jest ona wykonywana, jednak by skutecznie zastosować EVM, ocena zaawansowania prac musi dotyczyć każdej z czynności harmonogramu. Comiesięczne protokoły przerobowe mogą być podstawą do wykonania analiz i jeśli wystarczająca jest taka częstotliwość ocen, to kontrolę stanu zaawansowania budowy wystarczy wykonywać wystarczająco dokładnie.
(…)
Podstawową zaletą metody EVM jest prostota i skuteczność jej działania w ostrzeganiu przed zagrożeniami mogącymi spowodować niepowodzenie projektu. Zastosowanie tej metody w popularnych programach do harmonogramowania robót budowlanych sprawia, że niewielkie zwiększenie wysiłku w trakcie kontroli postępu prac pozwala stosować tę metodę za pomocą narzędzi, które już wykorzystuje kierownictwo budowy.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 6/2017

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (61)
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Prace w obiektach zabytkowych (8)

W Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 19-01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych, w Rozdziale 11 Roboty Zduńskie, zamieszczone są  normy robót zduńskich m.in. wykonywanych w  obiektach zabytkowych, zarówno na roboty nowe, jak i remontowe, odtwarzanie pieców stałych, trzonów kuchennych, stołówkowych i kaflowych, roboty rozbiórkowe, czyszczenie kafli zabytkowych.
(…)
Z istotnych zagadnień dla potrzeb kalkulacji trzeba wiedzieć, z przyjętych założeń, że  nakłady na wykonanie nowych i naprawy starych pieców i trzonów kuchennych obejmują w robociźnie nakłady wbudowania osprzętu, natomiast przy naprawie samego osprzętu normy zużycia materiału należy ustalać oddzielnie.
(…)
W zasadach przedmiarowania określono, że piece i trzony stałe obmierza się w m3 wg obmiaru masy, z dokładnością do 0,01 m3. Obmiaru dokonywać należy po zewnętrznym obrysie, bez potrącenia próżni kanałowych i paleniskowych. Do obliczonych ilości dodaje się objętość ogrzewaczy i zapiecków. Oblicowanie przy piecach i kuchniach liczy się w m2 bez potrącenia otworów drzwiczek, rur itp., z dokładnością do 0,01 m2.
(…)
W kalkulacjach kosztorysowych można stosować nie tylko katalogi zawierające nakłady rzeczowe, ale także analizy i kalkulacje indywidualne. Wielu wykonawców usług i prac zduńskich przedstawia swoje cenniki na stronach internetowych, oferując opracowanie projektów oraz wykonawstwo, jednocześnie zachęcając do dbałości o zabytkowe obiekty i ich renowację.
(…)
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania