ZESZYT NR 5/2017

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Zmiany w przepisach k.c. dotyczących solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy - Andrzej Warwas
II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej - Zrinka Perčić
III. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne -     Mateusz Brzeziński, Dariusz Ćwik
IV. Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych (cd.) - Ministerstwo Finansów: Objaśnienia podatkowe z 17 marca 2017 r.
V. Opinie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przepisów ustawy Pzp   
PODSTAWY  KOSZTORYSOWANIA (60) - Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy w piękny majowy czas do lektury Zeszytu, w którym zamieściliśmy kilka artykułów.
Rozpoczynamy od zaprezentowania w Części I tematyki podwykonawstwa w związku z wejściem zmian od 1 czerwca br. w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Autor przybliżył zakres i istotę tych zmian, zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zdaniem autora, wprowadzona modyfikacja z jednej strony chroni podwykonawcę, ale także zabezpiecza w znaczący sposób interes inwestora poprzez formę i tryb sprzeciwu inwestora oraz limitu odpowiedzialności.

W Części II przedstawiamy wyrok KIO dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w którym Zamawiający założył podział zamówienia na zadania I i II, przy czym podział ten wynikał z różnic w sposobie finansowania tych zadań, w zależności od geograficznego położenia infrastruktury objętej zamówieniem (wg województwa). Zamawiający nie dopuścił złożenia ofert częściowych. W komentarzu zwrócono uwagę, że dokonując wykładni postanowień SIWZ po upływie terminu składania ofert, Zamawiający nie może wywieść z takiego postanowienia znaczenia powodującego negatywne konsekwencje dla wykonawcy, który złożył ofertę.

Artykuł w Części III przedstawia społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne jako kierunek, w którym podążać zaczynają zamawiający z całej Unii Europejskiej. Autorzy przedstawiają cztery instrumenty, za pomocą których zamawiający będzie mógł realizować cele swoich polityk społecznych, a więc: poprzez system wykluczania wykonawców, self-cleaning, dialog techniczny i pozacenowe kryteria.

W Części IV kontynuujemy z Zeszytu nr 4 tematykę stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych, gdzie zamieściliśmy drugą część objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z 17 marca 2017 r. Niestety objaśnienia nie wyczerpują całości zagadnień, każdorazowo należy przeprowadzić analizę całokształtu okoliczności występujących w każdej konkretnej, indywidualnej sytuacji.

W Części V zamieszczamy opinię prawną Urzędu Zamówień Publicznych, opublikowaną na stronie internetowej Urzędu, na temat relacji art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią opinii, art. 22a ust. 6 Pzp nie wprowadza odrębnej od art. 26 ust. 3 Pzp zasady uzupełniania dokumentów dla podmiotów trzecich, jak również ustalona w orzecznictwie zasada jednokrotnego wezwania o konkretny dokument z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zachowuje swoją moc.

W Komunikatach znajdziemy wypracowane stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r., zgodnie z którym  dla realizacji celów określonych w art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp  zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Życzymy miłej lektury!

ZMIANY W PRZEPISACH K.C. DOTYCZĄCYCH SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI INWESTORA I WYKONAWCY ZA ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO PODWYKONAWCY
mgr inż. Andrzej Warwas
(…)
W  dniu  7  kwietnia  br. została  uchwalona  ustawa  o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności,  w  ramach  której  dokonano  zmian:

 • art. 6471  ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U, z 2017 r. poz. 459),
 • art. 143c ust. 8  ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

Zmiany te, zgodnie z art. 22 ww. ustawy, wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
(…)
Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, potrzeba zmiany art. 6471 nie wynikała z krytycznej oceny samego rozwiązania obowiązującego od dnia 24 kwietnia 2003 r., wprowadzającego solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawców za wynagrodzenie należne podwykonawcy, lecz ze względu na problemy interpretacyjne, które powstały w orzecznictwie i doktrynie na gruncie obowiązującej regulacji.
W uzasadnieniu wskazano, że wątpliwości związane ze stosowaniem art. 6471 k.c. odnosiły się przede  wszystkim do takich zagadnień, jak: 
forma w jakiej powinna zostać wyrażona zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą oraz czy zgoda ta może mieć charakter dorozumiany lub następczy,
zakres istotnych postanowień umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, które powinny być znane inwestorowi dla powstania skutków prawnych wynikających z art. 6471 § 5 k.c.,
rodzaj zastrzeżenia inwestora do umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą wywołujący tożsamy skutek, jak sprzeciw, o którym mowa w art. 6471 § 2 k.c.
(…)
W  wyniku  nowelizacji  w  art. 6471 wprowadzono regulację,  która  dotyczy nowego zagadnienia, a mianowicie  limitu odpowiedzialności inwestora,  poprzednio w ogóle nie podlegającego regulacji.
W § 3 wskazano, że inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że przekracza ona wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za te roboty budowlane (których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo umowy). W tym drugim przypadku, odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo umowy.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 5/2017

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (60)
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Prace w obiektach zabytkowych (7)
(…)
W Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 19-01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych, w Rozdziale 09 - Roboty posadzkowe i wykładzinowe - przedstawiono nakłady rzeczowe na wykonanie uzupełnień, wymian i rozbiórek posadzek z cegły budowlanej i klinkierowej, posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych, skałodrzewnych i asfaltowych, posadzek z kamieni sztucznych, deszczułek i wykładzin, oraz wykładzin ściennych z płytek.
Nakłady rzeczowe na wykonanie podłóg i posadzek uwzględniają takie czynności pomocnicze, jak:

 • nadanie posadzkom projektowanych spadków,
 • rozgraniczenie posadzek z różnych materiałów przy otworach drzwiowych i przejściach,
 • obrobienie pilastrów, słupów, wnęk, pieców itp.,
 • wypełnienie szwów dylatacyjnych masą asfaltową (posadzki cementowe),
 • zużycie farb mineralnych oraz jednokrotne zapuszczenie posadzki olejem lnianym (posadzki lastrykowe),
 • cyklinowanie, zapuszczenie olejem lnianym oraz zapastowanie (posadzki skałodrzewne),
 • mycie posadzek terakotowych, lastrykowych i klinkierowych z dodaniem kwasu solnego,
 • cyklinowanie, pastowanie, froterowanie posadzek, cokołów i listew przyściennych,
 • czyszczenie miejsca pracy oraz odniesienie materiałów i odpadków na wskazane miejsce,
 • pielęgnowanie i zabezpieczenie od uszkodzeń wykonanych elementów do czasu odbioru robót.

(…)
W Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 19-01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych, w Rozdziale 10 - Roboty stolarskie - zawarto nakłady na roboty obejmujące wymiany i naprawy elementów ościeżnic, skrzydeł okiennych i drzwiowych, różnych elementów stolarki budowlanej oraz demontażu i wymiany okuć okiennych i drzwiowych. Nakłady podane w rozdziale, poza robotami podstawowymi i pomocniczymi wymienionymi w założeniach ogólnych i w tablicach, uwzględniają również takie czynności, jak:

 • zdejmowanie i zawieszanie skrzydeł okiennych i drzwiowych,
 • wykonanie wszelkiego typu połączeń stolarskich,
 • zastosowanie do wymian i napraw stolarskich nowych elementów z gotowych półfabrykatów,
 • zagruntowanie pokostem olejno-żywicznym płaszczyzn nowych elementów przeznaczonych do malowania,
 • zaimpregnowanie płaszczyzn elementów stolarki stykających się z murami,
 • przygotowanie kleju,
 • zaminiowanie okuć stolarskich,
 • doniesienie i odniesienie, ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań przenośnych.

(…)

 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania