ZESZYT NR 4/2017

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Organizacja, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Ewa Wiktorowska
II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w I kwartale 2017 roku. Kazimierz Bełczykowski
III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w marcu 2017 roku. Renata Niemczyk
IV.Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Zrinka Perčić
V. Opinie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przepisów ustawy Pzp  
VI. Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych. Ministerstwo Finansów: Objaśnienia podatkowe z 17 marca 2017 r.
Podstawy kosztorysowania (59). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr  inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

W dniach 23 i 24 marca 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zorganizował w Warszawie Konferencję "Zasady i standardy kosztorysowania robót budowlanych dla zamawiających, inwestorów i wykonawców”. Uczestniczyli w niej członkowie Stowarzyszenia – kosztorysanci i przedstawiciele firm - członków wspierających oraz wiele osób spośród innych uczestników procesu inwestycji. Z zaproszonych gości przybyli minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski, którzy przedstawili aktualny stan prac ministerstwa oraz zadeklarowali, że są otwarci na współpracę ze środowiskiem kosztorysantów budowlanych przy  nowelizacji przepisów dotyczących m.in. zakresu i formy dokumentacji projektowej, określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego czy obliczania planowanych kosztów prac projektowych.
Zadaniem, które powinno być zrealizowane w niedalekiej przyszłości we współpracy całego środowiska i przy wsparciu instytucji rządowych, poprzez powołanie stałego zespołu, jak również sfinansowanie prac, jest systematyka zakresów robót/kosztów, inaczej klasyfikacja robót.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za szybkim rozpoczęciem prac nad klasyfikacją jest nowelizacja ustawy Pzp, dająca możliwość – w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów – wymagania przez Zamawiających użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych oraz wykorzystanie kosztu cyklu życia. Organizator Konferencji – SKB liczy na współpracę i wymianę doświadczeń związanych ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi zamówień publicznych na roboty budowlane.

Zapraszamy także do lektury Zeszytu, w którym zamieściliśmy kilka artykułów.
W Części I autorka omawia zagadnienie możliwości zastosowania kryterium pozacenowego. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm. ), kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności (…) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Zwraca uwagę na brak doświadczeń, chociaż obserwuje się  próby znalezienia dobrych rozwiązań, w większości są to jednak oceny doświadczenia osób kierowanych do wykonania zamówienia (kierownicy budów, projektanci), nie ma jeszcze przykładów oceny tych osób jako zespołu.

Zagadnienie to kontynuujemy w Części IV, prezentując wyrok KIO, w którym wykonawca, którego oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu, złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec zaniechania wyboru jako najkorzystniejszej jego oferty (Odwołującego) oraz dokonania wyboru oferty innego wykonawcy, w szczególności wobec zaniechania przydzielenia właściwej liczby punktów Odwołującemu w ramach kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, co miało wpływ na ilość wszystkich przydzielonych punktów, a w konsekwencji niezgodne z prawem (w opinii Odwołującego) dokonanie wyboru - jako najkorzystniejszej - oferty innego wykonawcy.

Część II poświęcona jest cenom obiektów budowlanych i ich elementów oraz wysokości stawek robocizny i wskaźników narzutów w I kwartale 2017 roku. Można stwierdzić, że w I kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost (w przedziale od 0,48% do 1,35%) robocizny kosztorysowej we wszystkich branżach robót.  Kwartalne wskaźniki kosztów pośrednich i zysku pozostały bez zmian.

Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w marcu 2017 roku autorka prezentuje w Części  III. Z informacji wynika, że w marcu br. ceny wielu materiałów pozostały bez zmian. Odnotowano wzrost takich materiałów, jak: stal i styropian.

Z początkiem 2017 r. na skutek nowelizacji art.17 ust.1 pkt 8 ustawy o VAT mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte zostały  świadczone przez podwykonawców usługi stanowiące roboty budowlane. W praktyce przepis ten budzi wiele wątpliwości, dlatego w Części VI zamieściliśmy informację Ministerstwa Finansów na ten temat, która tylko częściowo wyjaśnia te zagadnienia.

Życzymy miłej lektury.

ORGANIZACJA, KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE PERSONELU WYZNACZONEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
mgr inż. Ewa Wiktorowska

Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm. ), kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena, lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności (…) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Przepis ten ma swoje odniesienie w art. 67 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE i art. 82 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE, w których wskazano, iż wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej określa się na podstawie ceny lub kosztu, biorąc pod uwagę najlepszą relację jakości do ceny, którą szacuje się na podstawie kryteriów obejmujących aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne, związane z przedmiotem danego zamówienia publicznego. Kryteria takie mogą np. obejmować organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia.
(…)
W obszarze budownictwa oznacza to możliwość oceny osób, które mają realny wpływ na jakość świadczonej usługi lub wykonanych robót. Będą to, co nie powinno budzić wątpliwości, autorzy przyszłych projektów architektonicznych i projektanci wszystkich pozostałych branż technicznych, autorzy programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych, inspektorzy nadzoru, dyrektorzy kontraktów, kierownicy budów lub robót.
(…)
Omawiane kryterium zezwala na ocenę doświadczenia personelu wykonawcy na podstawie doświadczenia poszczególnych członków personelu wykonawcy, wg zasad opisanych w dokumentach przetargowych, ale też pozwala oceniać stopień wykształcenia i innych kwalifikacji zawodowych tych osób. Pozwala także oceniać organizację pracy tego zespołu lub ekipy, jaką oni łącznie tworzą. Zawsze jednak w sposób związany z przedmiotem zamówienia, sposobem jego wykonania, proporcjonalnie do stopnia trudności i wyzwań stawianych przed tymi osobami w celu należytego wykonania zamówienia.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 4/2017

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (59)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Prace w obiektach zabytkowych (6)

W Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 19-01 - Roboty budowlane w obiektach zabytkowych, Rozdział 06 - Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne - zawiera  nakłady rzeczowe na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, dźwiękochłonnych, odgrzybienia elementów drewnianych, murów, stropów i podsypek, impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej, oraz robót rozbiórkowych.
(…)
W Rozdziale 06 podano nakłady rzeczowe dla izolacji cieplnych z betonu komórkowego, pianobetonu, płyt wiórowo-cementowych, paździerzowych i pilśniowych,  szkła piankowego, a także materiałów sypkich (żużla wielkopiecowego, paleniskowego, gruzu).
Podano także nakłady rzeczowe na rozbiórki izolacji – rozebranie polep lub zasypek stropowych z usunięciem gruzu z budynku.
(…)

W Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 19-01 - Roboty budowlane w obiektach zabytkowych, Rozdział 07 - Roboty tynkarskie wewnętrzne - zawiera nakłady na roboty tynkowe, wewnętrzne, w zakresie odbijania tynków, mocowania i powlekania siatek tynkarskich, uzupełnienia tynków, wykonania tynków, filcowania, wypalania i przecierania tynków istniejących, wykonania sztablatur, wykonania okładzin ściennych oraz dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków.
W Rozdziale podane są nakłady na uzupełnienia i wykonanie tynków sposobem ręcznym, z podziałem na rodzaje podłoży i podkładów, na których są wykonywane, z uwzględnieniem ręcznego transportu materiałów w połączeniu z wyciągiem. Przyjmuje się, że będzie ręczne przygotowanie zapraw tynkarskich w betoniarce.
(…)
W KNR 19-01, w Rozdziale 08 - Roboty tynkarskie zewnętrzne podano nakłady na: roboty tynkarskie zewnętrzne, w zakresie uzupełnienia tynków oraz wykonania tynków zwykłych, półszlachetnych i szlachetnych, wykonania profili ciągnionych oraz boni, spoinowanie ścian i sklepień, wyłożenie podokienników i gzymsów, oraz osłony okien. Roboty odnoszą się do budynków i budowli o charakterze zabytkowym.
(…)
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania