ZESZYT NR 2/2017

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji inwestycji budowlanych (3). Edyta Plebankiewicz
II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Zrinka Perčić
III. Zarządzanie zmianą w kontraktach budowlanych po nowelizacji art. 144 Pzp. Michał Skorupski
IV. Podstawy wykluczenia wykonawcy (5). Ewa Wiktorowska
Podstawy kosztorysowania (57). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury bieżącego Zeszytu, w zimowej aurze.
W Części I autorka scharakteryzowała podstawowe możliwości wyboru partnera prywatnego w realizacji projektów PPP, w tym przede wszystkim najczęściej stosowaną formę – tryb dialogu konkurencyjnego. Przedstawiła także liczne modele współpracy pomiędzy partnerami w realizacji przedsięwzięć PPP. Między innymi wykorzystała przykład postępowania na wybór partnera prywatnego – dialogu konkurencyjnego - pierwszy projekt administracji rządowej realizowany w formule PPP na budowę budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej.

Z zakresu orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej przedstawiamy w Części II wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przez Zamawiającego - Związek Miast i Gmin Pojezierza…, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad trzema projektami modernizacji oczyszczalni ścieków. Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, podjął decyzję o unieważnieniu postępowania - ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca, którego oferta była najniższa spośród niepodlegających odrzuceniu, wniósł odwołanie od tej decyzji. Warto zwrócić uwagę na zawyżoną wycenę wartości zamówienia, która była podana do publicznej wiadomości.

W Części III zamieściliśmy artykuł o zarządzaniu zmianą w kontraktach budowlanych po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. Autor omawia znowelizowany art. 144, w którym ust. 1 pkt 1 określa, że dopuszczalne są zmiany, jeśli „zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian”.

W Części IV kontynuujemy zagadnienia podstaw wykluczenia wykonawcy – autorka analizuje pierwsze cztery, wymienione w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, podstawy wykluczenia wykonawcy związane z uchybieniami, badane fakultatywnie w każdym postępowaniu o wartości powyżej 30 000 euro.

W Komunikatach prezentujemy m.in. zmiany od 1 stycznia 2017 r. wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Uchwalona ustawa nowelizuje m.in. ustawę – Prawo budowlane. Zmiany polegają na przyjęciu regulacji, które mają uprościć postępowanie związane z realizacją obiektów budowlanych. Ustawa wprowadza zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W KONTRAKTACH BUDOWLANYCH PO NOWELIZACJI ART. 144 USTAWY PZP
mgr inż. Michał Skorupski
Dyrektywa zamówieniowa 2014/24/UE jako normę traktuje zjawisko zmiany zakresu, ceny i terminu kontraktu budowlanego w trakcie jego realizacji. Kontrakty budowlane mogą i powinny dać narzędzie reakcji na zmiany i sytuacje nieuwzględnione w ofercie. Polska implementacja dyrektywy w postaci zmian art. 144 ustawy Pzp dopuszcza w zasadzie każdą zmianę umowy, nawet zmianę podstawowych zasad jej rozliczania, tak długo, jak zmiana nie narusza „charakteru umowy”.
(…)
Jeśli umowa budowlana wymaga aneksowania, to najprawdopodobniej została źle skonstruowana. Wszystkie zmiany powinny być dokonywane w ramach procedury ustalonej w kontrakcie oraz za pomocą metod i wyliczeń z niego wynikających. Jeżeli wprowadzamy do umowy nowy element robót, harmonogram powinien być na tyle szczegółowy, żeby w łatwy sposób dało się określić wpływ nowych robót na termin zakończenia. Stawki i ceny powinny być do tego stopnia rozbite na elementy składowe, aby można było wyznaczyć nowe ceny i stawki robót niewystępujących w wycenionym przedmiarze.
(…)
Ewidentnie podpisywanie aneksów do umów budowlanych typu FIDIC jest nie tylko zbędne, ale wręcz szkodliwe. Strony wiedząc o tym, że co prawda umowa ma klauzule adaptacyjne, ale do wprowadzenia zmian niezbędne są „aneksy potwierdzające”, mogą podejmować grę zmierzającą do otrzymania niezasadnych lub niesprawiedliwych korzyści z umowy.
(…)
Należy zatem wyraźnie oddzielić Zmiany w ramach umowy budowlanej nie wymagające żadnego aneksu od zmian postanowień treści umowy budowlanej wymagające zgodnego oświadczenia woli stron. Od razu rodzi się pytanie odnośnie takich aneksów do umów w zamówieniu publicznym – czy nie naruszają one charakteru umowy pierwotnej. Zdaniem autora – co do zasady należy założyć, że naruszają.
(…)
Tytułem podsumowania wypada mieć nadzieję, że art. 72 Dyrektywy i jego implementacja w drodze zmian art. 144 ustawy Pzp staną się rzeczywistym ułatwieniem profesjonalnego prowadzenia kontraktu budowlanego przez strony, a nie zachętą do nadużyć. Paradoksalnie art. 144 po nowelizacji wymaga od stosujących go znacznie większej dojrzałości, doświadczenia i odpowiedzialności niż dotychczas.
więcej w Zeszycie Nr 2/2017

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (57)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Prace w obiektach zabytkowych (4)

Kontynuując kosztorysowanie robót w obiektach zabytkowych omówimy Katalog Nakładów Rzeczowych KNR 19-01 „Roboty budowlane w obiektach zabytkowych” (wyd. IGM) , w którym podane są nakłady rzeczowe na wykonanie robót o charakterze remontowym i modernizacyjnym w budynkach i budowlach zabytkowych, których zakres, rodzaj i technologia realizowanych robót odpowiada ustaleniom zawartym w tym KNR.

Nakłady rzeczowe ujęte w niniejszym KNR zostały opracowane na podstawie tymczasowych, Zakładowych Katalogów Norm Budowlano-Konserwatorskich, część 01 do 08, wydanych przez Przedsiębiorstwo Państwowe, Pracownie Konserwacji Zabytków.
(…)
W Założeniach Ogólnych opisano zasady przedmiarowania specyficzne dla robót remontowych, a więc w wypadkach, gdy poszczególne tablice KNR posiadają ograniczenia ilościowe zakresu stosowania nakładów,
(…)
Rozdział 01 - Roboty ziemne - zawiera nakłady rzeczowe na roboty ziemne związane z wykonaniem budowlanych robót remontowych w budynkach i budowlach zabytkowych. Rozdział zawiera nakłady na wykonanie robót wstępnych i przygotowawczych, wykopów nieumocnionych na zewnątrz i wewnątrz budynków, umocnienia i zabezpieczenia wykopów, zasypania wykopów oraz wywozu ziemi i gruzu.
(…)
Nakłady robocizny przewidziane dla poszczególnych robót zwiększa się w przypadku wykonywania pracy w warunkach utrudnionych (występujących zazwyczaj w obiektach zabytkowych), stosując współczynniki podane w tablicy 9905.
(…)

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania