PRZYGOTOWANIE, SPRAWDZENIE I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Przygotowujemy, sprawdzamy i weryfikujemy  dokumentację przetargową na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego:

  • Nakłady inwestycyjne
  • Wartość  kosztorysową inwestycji i robót
  • Budżet inwestycji
  • SIWZ wraz projektami umów
  • Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
  • Program Funkcjonalno-Użytkowy

Kontakt:  WARSZAWA, ul. Olesińska 21, tel. 22 622 13 46  okrb@wacetob.com.pl