Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Szkolenie online: Opis oraz szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem nowych rozporządzeń

Zapraszamy na szkolenie online dotyczące problematyki opisu oraz szacowania wartości zamówień na roboty budowlane w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Informacje, program szkolenia, zgłoszenie